25.08.2023r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 5 ratowników medycznych w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca z możliwością świadczenia usług na inn

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a

OGŁASZA KONKURS OFERT


działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej
( Dz. U. 2023.0.991 tj.) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro:PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST:
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 5 ratowników medycznych w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca z możliwością świadczenia usług na innych Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.


Kod CPV 85111000- 0 Usługi szpitalneMiejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 5 ratowników medycznych w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca z możliwością świadczenia usług na innych Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Nie otwierać przed (wpisać datę i godzinę otwarcia ofert)” w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław.


Ustala się następujący terminy składania ofert:
29.08.2023r. do godz. 12.00


Oferty należy złożyć w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław (przy czym przy przesłaniu ofert znaczenie ma data wpływu oferty).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny.
Odwołanie może nastąpić przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany ogłoszenia, w tym w zakresie ustalenia
terminów składania ofert oraz dodania nowych terminów składania ofert i ich otwarcia.


Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-370; e-mail: joanna.kikosicka@wssk.wroc.pl . Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl


Terminy otwarcia ofert:
29.08.2023r. Godz. 13:00

Otwarcie ofert będzie miało miejsce w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.Przewidywany czas obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu i rozpoznania ewentualnych odwołań i będzie obowiązywać przez okres 2 lat.
Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadamia Oferentów o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku.Termin związania ofertą: Oferent związany jest ofertą 30 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.


Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie)

INFORMACJA DLA WYKONAWCY
OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE
ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKAZ OSÓBPublikacja 25.08.2023 Anna Henczel

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo