25.08.2023r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 7 pielęgniarek/pielęgniarzy w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalisty

DYREKTOR

WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a

OGŁASZA KONKURS OFERT


działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej
( Dz. U. 2023.0.991 tj.) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro:PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST:
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 7 pielęgniarek/pielęgniarzy w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

Kod CPV 85111000- 0 Usługi szpitalne


Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez 7 pielęgniarek/pielęgniarzy w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pododdziałem Leczenia Zaburzeń Rytmu Serca Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Nie otwierać przed (wpisać datę i godzinę otwarcia oferty)” w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław.

Ustala się następujący terminy składania ofert:
29.08.2023r. do godz. 12.00


Oferty należy złożyć w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław (przy czym przy przesłaniu ofert znaczenie ma data wpływu oferty).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny.
Odwołanie może nastąpić przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany ogłoszenia, w tym w zakresie ustalenia terminów składania ofert oraz dodania nowych terminów składania ofert i ich otwarcia.


Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-370; e-mail: joanna.kikosicka@wssk.wroc.pl . Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl

Terminy otwarcia ofert:
29.08.2023r. godz. 13:30


Otwarcie ofert będzie miało miejsce w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.


Przewidywany czas obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu i rozpoznania ewentualnych odwołań i będzie obowiązywać przez okres 2 lat.
Komisja Konkursowa niezwłocznie zawiadamia Oferentów o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku.Termin związania ofertą: Oferent związany jest ofertą 30 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.


Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie)

INFORMACJA DLA WYKONAWCY
OGŁOSZENIE
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE
ZAŁACZNIK NR 3 WYKAZ OSÓB


Publikacja 25.08.2023 Anna Henczel

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo