Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta RP


Skargi i wnioski rozpatrywane są przez Pełnomocnika Dyrektora ds. Praw Pacjenta
osobiście w środy od 13.00 do 14.30
telefon nr infolinia 45 95 95 454 w dni robocze w godzinach 8.00-10.00

Skargi i wnioski można składać w sekretariacie Dyrektora Szpitala od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00, a także wysyłać pocztą tradycyjną na adres:

51-124 Wrocław, ul. H.M. Kamieńskiego 73a

lub składać telefonicznie.

e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl

 
INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH SKARGI I WNIOSKI 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
 1. administratorem danych osobowych osób składających skargi lub wnioski jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, adres: ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować wsprawach przetwarzania danych osobowych osób składających skargi i wnioski  za pośrednictwem poczty elektronicznej:  iodo@wssk.wroc.pl;
 3. administrator będzie przetwarzał  dane osobowe osób składających skargi i wnioski  w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
 5. administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych osób składających skargi i wnioski  do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. osoby składające skargi i wnioski  mają  prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
 1. Dane osobowe osób składających skargi i wnioski będą przechowywane przez okres przechowywania ww. dokumentów określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
 2. osobom składającym skargi i wnioski   przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją  niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji umowy;
 4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe osób składających skargi i wnioski. 
DATA PUBLIKACJI: 15.012.2013
AKTUALIZACJA: 17.01.2023 Paulina Krawiec 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo