Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Sąd Okręgowy we Wrocławiu poszukuje kandydatów na lekarzy sądowych, z którymi Prezes Sądu Okręgowego zawrze umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego.
Lekarzem sądowym może być osoba, która spełnia następujące warunki:
 1. ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych
 3. nie była karana za przestępstwo lub przestępstwa skarbowe
 4. ma nieposzlakowaną opinię
 5. uzyskała rekomendację Okręgowej Rady Lekarskiej
 6. ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia
Ponadto przed zawarciem umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego kandydat na lekarza sądowego musi złożyć oświadczenie, iż:
 • jest świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie w dokumencie nieprawdy
 • nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego we Wrocławiu 71 37 04 205.

DATA PUBLIKACJI: 10.01.2017
AKTUALIZACJA: 17.01.2023 Paulina Krawiec 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo