28.09.2021 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, udzielanej w warunkach ambulatoryjnych oraz w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
 
Ogłoszenie konkursu ofert
na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu z siedzibą ul. Kamieńskiego 73a Wrocław
 
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73a działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 roku poz. 1638) w związku z art. 140 i nast. Ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania.
 
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, udzielanej w warunkach ambulatoryjnych oraz w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.  
 

Okres realizacji umowy: 31.12.2021 r. – 31.12.2024 r.
 
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze oferty oraz wzory umów udostępniane są w Sekcji Marketingu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl

Miejsce i termin składania ofert:
Kancelaria Główna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73a, Wrocław
Od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 15.00 lub drogą pocztową do dnia 12 października 2021 r. do godziny 13.00, w zaklejonej kopercie oznaczonej:
„Oferta na świadczenie usług zdrowotnych w rodzaju Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Nie otwierać przed godz. 13.15,
12 października 2021 r.”
Miejsce i termin otwarcia ofert: Sala Szpitala - Rotary  dnia 12.10.2021 r. o godz. 13.15
Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej www. wssk.wroc.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

DATA PUBLIKACJI: 28.09.2021
AKTUALIZACJA: 09.01.2023 Paulina Krawiec


Pytania i odpowiedzi 18.10.2021 (PDF) rozmiar: 1054.5kB, dodano: 09.01.2023

załącznik 1 Formularz ofertowy (DOC) rozmiar: 29.0kB, dodano: 09.01.2023

załącznik 2 Wykaz osób (DOC) rozmiar: 32.5kB, dodano: 09.01.2023

załącznik nr 3 Oświadczenie oferenta (PDF) rozmiar: 881.0kB, dodano: 09.01.2023

Informacja dla Wykonawców (PDF) rozmiar: 492.4kB, dodano: 09.01.2023

Przedłużenie terminu składania ofert (PDF) rozmiar: 149.3kB, dodano: 09.01.2023

Projekt umowy ZMIANY 18.10.2021 (PDF) rozmiar: 431.4kB, dodano: 09.01.2023

Szczegółowe warunki ZMIANY 13.10.2021 (PDF) rozmiar: 1176.4kB, dodano: 09.01.2023

Plan pomieszczeń (PDF) rozmiar: 193.8kB, dodano: 09.01.2023

Pytania i odpowiedzi 13.10.2021 (PDF) rozmiar: 309.2kB, dodano: 09.01.2023

Przedłużenie terminu składania ofert (PDF) rozmiar: 124.5kB, dodano: 09.01.2023

Rozstrzygnięcie (PDF) rozmiar: 206.7kB, dodano: 09.01.2023

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo