15.10.2021 r. Konkurs ofert na na świadczenie usług przez techników elektroradiologii w zakresie: zadanie nr 1 – rentgenodiagnostyki i tomografii komputerowej; zadanie nr 2 - rezonansu magnetycznego; zadanie nr 3 – radiologii zabiegowej; dla pacjentów Wo

DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS  OFERT
 
na świadczenie usług przez techników elektroradiologii w zakresie:  
zadanie nr 1 – rentgenodiagnostyki i tomografii komputerowej;
zadanie nr 2 - rezonansu magnetycznego;
zadanie nr 3 – radiologii zabiegowej;

 
na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu oraz innych podmiotów współpracujących z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu w okresie  od dnia 1 listopada  2021 r. do dnia 31 października 2023 r.
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na świadczenie usług przez techników elektroradiologii w ramach zadania……….” w terminie do dnia 21.10.2021r. do godz. 12.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław.
Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-485 lub 71/32-70-132; e-mail: holodniuk@wssk.wroc.pl lub dziwosz@wssk.wroc.pl Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
Termin otwarcia ofert: 21.10.2021r. o godz. 12.15 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.
Informację o rozstrzygnięciu konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala w terminie 2 dni od zakończenia konkursu.
Termin związania ofertą: Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie).

DATA PUBLIKACJI: 15.10.2021
AKTUALIZACJA: 09.01.2023 Paulina Krawiec


Ogłoszenie (PDF) rozmiar: 766.7kB, dodano: 09.01.2023

Szczegółowe warunki konkursu (PDF) rozmiar: 361.0kB, dodano: 09.01.2023

załącznik 1 Formularz ofertowy (DOC) rozmiar: 49.5kB, dodano: 09.01.2023

załącznik 2 Wykaz osób (DOC) rozmiar: 36.0kB, dodano: 09.01.2023

Informacja dla Wykonawców (PDF) rozmiar: 492.4kB, dodano: 09.01.2023

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo