15.12.2021 r. Konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu z siedzibą ul. Kamieńskiego 73a Wrocław

Dyrekcja

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
z siedzibą we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73a


działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. 2021, poz. 711   ze zm.)  ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania.
 
Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych (kod CPV 85100000-0) w zakresie:
 • badań patomorfologicznych oraz genetycznych
 • konsultacji w zakresie histopatologii
 • badań sekcyjnych
 • prowadzenia prosektorium wykonywanych w pomieszczeniach Udzielającego zamówienie. 
 •  

PRZEWIDYWANY CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY:
Umowa zostanie zawarta od 01.01.2022 do 31.12.2030 r.
 
MIEJSCE I TERMIN UDZIELANIA INFORMACJI:
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu, formularze oferty oraz wzory umów udostępniane są w Sekcji Marketingu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 14.00 oraz na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty powinny być składane do Kancelarii Głównej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73a, Wrocław.
Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 15.00.
Oferty mogą być złożone w Kancelarii lub przesłane pocztą.
Oferty należy złożyć do dnia 22 grudnia 2021 r. do godziny 9.00, w zaklejonej kopercie pod rygorem nieważności oznaczonej:
„Oferta na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań patomorfologicznych oraz genetycznych, konsultacji histopatologicznych, badań sekcyjnych i prowadzenia prosektorium. Nie otwierać przed godz. 9.15, 22 grudnia 2021 r.”

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
22 grudnia 2021 r., godz. 9:15 w Klubie Rotary, w siedzibie Ogłaszającego konkurs.
 
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:
do 28 grudnia 2021 r.,

Rozstrzygnięcie konkursu ogłasza się na:
- stronie internetowej www.wssk.wroc.pl
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
 
OGŁASZAJĄCY KONKURS:
zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
 
ŚRODKI ODWOŁAWCZE:
Środki odwoławcze wymagają zachowania formy pisemnej lub elektronicznej (opatrzonej podpisem kwalifikowanym). Jako datę złożenia przyjmuje się datę wpływu do Kancelarii Udzielającego zamówienie
 
PROTEST
W toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania konkursowego Oferent może złożyć do Komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy na świadczenie zdrowotne ulega zawieszeniu, chyba, że z treści protestu wynika, że jest on bezzasadny.
Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.
Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala.
W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.

ODWOŁANIE
Oferent może wnieść do Dyrektora Szpitala, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.
Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego rozpatrzenia.

DATA PUBLIKACJI: 15.12.2021
AKTUALIZACJA: 09.01.2023 Paulina Krawiec


Szczegółowe warunki konkursu (PDF) rozmiar: 1126.4kB, dodano: 09.01.2023

Ogłoszenie (PDF) rozmiar: 599.9kB, dodano: 09.01.2023

Wzór umowy (DOC) rozmiar: 112.5kB, dodano: 09.01.2023

Formularz Ofertowy (DOC) rozmiar: 52.5kB, dodano: 09.01.2023

Cennik (XLS) rozmiar: 28.0kB, dodano: 09.01.2023

Rozstrzygnięcie (PDF) rozmiar: 187.2kB, dodano: 09.01.2023

 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo