Aktualności

3.12.2018 r. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w ramach wymienionych zadań

03.12.2018
article logo
DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w ramach następujących zadań:

Zadanie nr 1 – udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;
Zadanie nr 2 –  udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego
zamówienia w systemie pracy jednozmianowej w Pracowni Endoskopii
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.
 
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na ..........” w terminie do dnia 17.12.2018r. do godz. 15.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław.
Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-370 lub 71/32-70-207; e-mail: Petryk@wssk.wroc.pl.  lub Kaczynska@wssk.wroc.pl. Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
Termin otwarcia ofert: 18.12.2018r. o godz. 10.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.
Informację o rozstrzygnięciu konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala w terminie 2 dni od zakończenia konkursu.
Termin związania ofertą: Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie).
 
Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Wykaz osób
Informacja dla Wykonawcy
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo