Aktualności

12.03.2019 r. Konkurs ofert na świadczenie usług pielęgniarskich przez pielęgniarki instrumentariuszki w dziedzinie transplantacji - pobranie wyjazdowe nerek

12.03.2019
article logo
DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS OFERT
 
na świadczenie usług pielęgniarskich przez pielęgniarki instrumentariuszki w dziedzinie transplantacji - pobranie wyjazdowe nerek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w okresie od dnia 15.04.2019 r. do dnia 30.04.2021 r.
 
Miejsce i termin składania ofert:
ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na świadczenie usług pielęgniarskich przez pielęgniarki instrumentariuszki w dziedzinie transplantacji - pobranie wyjazdowe nerek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w okresie od dnia 15.04.2019 r. do dnia 30.04.2021 r."
w terminie do dnia 01.04.2019 r. do godz. 15.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław.
 
Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-370 lub 604 627 110;
e-mail: petryk@wssk.wroc.pl. lub kosinska@wssk.wroc.pl.

Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
 
Termin otwarcia ofert: 02.04.2019 r. o godz. 11.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.
Informację o rozstrzygnięciu konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala w terminie 2 dni od zakończenia konkursu.
Termin związania ofertą: Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie).
 
Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Wykaz osób
Informacja dla Wykonawców
Rozstrzygnięcie konkursu

 
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo