Aktualności

10.04.2019 r. Konkurs ofert na pełnienie dyżuru medycznego przez lekarzy specjalistów z zakresu neonatologii lub pediatrii w Oddziale Neonatologicznym z pododdziałem patologii noworodka

10.04.2019
article logo
DYREKTOR
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU
PRZY UL. H. KAMIEŃSKIEGO 73a
OGŁASZA KONKURS  OFERT
 
na pełnienie dyżuru medycznego przez lekarzy specjalistów z zakresu neonatologii lub pediatrii w Oddziale Neonatologicznym z pododdziałem patologii noworodka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w okresie od dnia 01.05.2019r.  do dnia  30.04.2021 r.
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs ofert na pełnienie dyżuru medycznego przez lekarzy specjalistów w Oddziale Neonatologicznym z pododdziałem patologii noworodka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu w okresie od dnia 01.05.2019 r. do dnia  30.04.2021 r.”  w terminie do dnia 16.04.2019r. do godz. 15.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu lub przesłać na adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Miejsce udzielania informacji: Szczegółowych informacji udziela Dział Zatrudnienia i Wynagrodzeń pod numerem telefonu: 71/32-70-485 lub 71/32-70-169 (lub 355); e-mail: holodniuk@wssk.wroc.pl lub ohia.grazyna@wssk.wroc.pl Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej: www.wssk.wroc.pl
Termin otwarcia ofert: 17.04.2019r. o godz. 10.00 w Dziale Zatrudnienia i Wynagrodzeń ogłaszającego konkurs.
Informację o rozstrzygnięciu konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala w terminie 2 dni od zakończenia konkursu.
Termin związania ofertą: Zamawiający związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert
Środki odwoławcze: Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie).
 
Ogłoszenie
Szczegółowe warunki konkursu
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Wykaz osób
Informacja dla wykonawcy
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo
 • promo